Thuật sỹ Thiết lập Điện thoại Di động
Bạn có thể sử dụng thuật sĩ này để nhận hướng dẫn thiết lập điện thoại di động hoặc máy tính bảng đã được cá nhân hoá để truy cập tài khoản của bạn. Nếu điện thoại di động hoặc thiết bị của bạn hỗ trợ Exchange ActiveSync (còn gọi là e-mail Exchange), POP3 và IMAP4, bạn có thể chọn loại tài khoản để thiết lập. Exchange ActiveSync được thiết kế để đồng bộ hóa e-mail, lịch, số liên lạc, tác vụ và thông tin khác. Tài khoản POP3 và IMAP4 được thiết kế để gửi và nhận thư e-mail.    Nếu bạn không nhìn thấy giao diện thuật sĩ khi xem trang này, bạn đang xem trang này từ trang web Help.Outlook.com. Để sử dụng thuật sĩ, truy cập tại trang web Help.Outlook.com.