Exchange Server 2010
 
 
   
 

Áp dụng với: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

Chủ đề được sửa đổi lần cuối: 2012-02-03

Điện thoại Di động

Thiết lập điện thoại của bạn để truy cập vào thư e-mail, lịch, số liên lạc, tác vụ và các thông báo thư thoại của bạn.

Thiết lập Tài khoản E-mail trên Điện thoại Di động của bạn

Sử dụng điện thoại di động của bạn với tài khoản e-mail của bạn.

Điện thoại Di động

Thiết lập Danh bạ trên Điện thoại Di động của bạn

Thêm và đồng bộ hoá số liên lạc trên điện thoại di động của bạn.

Đặt cấu hình Liên hệ trên Điện thoại Di động của bạn

Gửi Tin nhắn Văn bản

Tìm hiểu cách gửi một tin nhắn văn bản đến điện thoại từ tài khoản e-mail của bạn.

Gửi Tin nhắn Văn bản

Quản lý Điện thoại Di động của bạn

Quản lý đồng bộ hoá điện thoại và xoá dữ liệu từ điện thoại của bạn nếu bị mất hoặc đánh cắp.

Quản lý Điện thoại Di động của bạn

Tìm hiểu về Cách sử dụng Apple iPhone bằng Tài khoản của bạn

Thiết lập và sử dụng iPhone với tài khoản e-mail của bạn.

Sử dụng Apple iPhone của bạn

Tab Điện thoại Di động

Sử dụng tab Điện thoại Di động để xem chi tiết về điện thoại di động hoặc điện thoại kết nối với tài khoản của bạn.

Tab Điện thoại Di động