برنامه جادویی تنظیم تلفن همراه
شما می توانید از این برنامه جادویی برای دریافت دستورالعمل های شخصی سازی شده برای راه اندازی تلفن همراه یا رایانه لوحی جهت دسترسی به حساب خود استفاده کنید. اگر تلفن یا دستگاه همراه شما از Exchange ActiveSync (که ایمیل Exchang نیز نامیده می شود)، POP3 و IMAP4 پشتیبانی می کند، می توانید نوع حساب را برای تنظیم انتخاب کنید. Exchange ActiveSync برای همگام سازی ایمیل، تقویم، مخاطب، کار و اطلاعات دیگر طراحی شده است. اشتراک های POP3 و IMAP4 برای ارسال و دریافت پیام های ایمیل طراحی شده اند.    اگر رابط جادویی را هنگام بازید از این صفحه مشاهده نمی کنید، شما این صفحه را از یک وب سایت Help.Outlook.com مشاهده نمی نمایید. برای استفاه از برنامه جادویی، به در وب سایت Help.Outlook.com بروید.