Exchange Server 2010
 
 
   
 

در موارد زیر استفاده می شود: Office 365 for professionals and small businesses, Office 365 for enterprises, Microsoft Exchange, Live@edu

آخرین تغییرات عنوان: 2012-02-03

تلفن های همراه

راه اندازی تلفن خود جهت دسترسی به پیام های ایمیل، تقویم، مخاطبین، کارها و پیام های پست صوتی.

تنظیم اشتراک ایمیل خود روی تلفن همراهتان

از تلفن همراه خود از طریق اشتراک ایمیل خود استفاده کنید.

تلفن های همراه

راه اندازی مخاطبین روی تلفن همراه خود

افزودن و پیکربندی مخاطبین روی تلفن همراه خود.

پیکربندی مخاطبان روی تلفن همراه خود

ارسال یک پیام متنی

یادگیری نحوه ارسال یک پیام متنی به تلفن از اشتراک ایمیل خود.

ارسال یک پیام متنی

مدیریت تلفن همراه خود

مدیریت همگام سازی تلفن و پاک کردن داده ها از تلفن خود در صورتیکه تلفن گم یا دزدیده شده است.

مدیریت تلفن همراه خود

کسب اطلاعات در مورد استفاده از Apple iPhone خود با حسابتان

راه اندازی و استفاده از iPhone خود از طریق اشتراک ایمیل خود.

استفاده از Apple iPhone خود

زبانه تلفن های همراه

از زبانه تلفن همراه برای مشاهده جزئیات مربوط به شماره تلفن یا تلفن هایی که به اشتراک شما متصل می شوند، استفاده کنید.

زبانه تلفن همراه